CPV: 45310000-3 Elektroinštalačné práce

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45310000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
60091-WYP MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce – rozšírenie kapacít a prístavba jedálne - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.01.2022
09:00
Mesto Zlaté Moravce