CPV: 45310000-3 Elektroinštalačné práce

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45310000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
824-WYP Stavebné opravy šatne CHM S2, (Chirurgický monoblok)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.02.2023
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove