CPV: 45262410-8 Montáž oceľových konštrukcií budov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45262410-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
1923-WYP ML-2-22_Rozšírenie kapacity zberného dvora v obci Mužla
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.02.2022
12:00
Obec Mužla