CPV: 45261910-6 Opravy striech

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45261910-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
41233-WNP Sklené, MS, b.č. 94 a 95 – oprava plechovej strešnej krytiny
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.10.2022
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky