CPV: 45261910-6 Opravy striech

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45261910-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
26198-WNP Rekonštrukcia striech
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.05.2022
12:00
Mesto Humenné