CPV: 45261910-6 Opravy striech

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45261910-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31453-WNP Dielne Smolenice – oprava strešného plášťa /asfaltová hydroizolácia s bridlicovým povrchom/
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 02.10.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik