CPV: 45259000-7 Opravy a údržba zariadenia

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45259000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Servis a opravy plynových horákov, kotlov a DRS - č. 23/2/3/12
Zákazka s nízkou hodnotou
08.02.2023
12:00
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice