CPV: 45252300-1 Stavebné práce na spaľovniach odpadu

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45252300-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Dymovody - oprava potrubných trás, napojenia na textilný filter TF1 a TF2, napojenie dymovodov z kotlov do absorbérov
Zákazka s nízkou hodnotou
29.07.2021
11:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava