CPV: 45252000-8 Výstavba čističiek odpadových vôd, čistiacich staníc a spaľovní odpadu

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45252000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
486-WYP Kanalizácia a ČOV obce Bukovec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2023
10:00
Obec Bukovec