CPV: 45251220-9 Stavebné práce na kogeneračných zariadeniach

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45251220-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Nový zdroj tepla a elektriny – plynové motory a transformátor T10 v závode Žilina (Obhliadka miesta plnenia zákazky sa uskutoční dňa 1. februára 2023 o 10:00 hod. na adrese závodu Žilina, Košická 11, 011 87 Žilina. Zraz záujemcov bude vo vstupnej hale do výrobného areálu závodu Žilina 15 min. pred začatím obhliadky. Obhliadka sa uskutoční podľa pravidiel stanovených obstarávateľom pre pohyb v jeho areáli a za dodržania v danom čase platných epidemiologických pravidiel. Na obhliadke sa môže zúčastniť záujemca, resp. v prípade právnickej osoby jej štatutárny orgán, ak sa preukáže dokladom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra (fyzická osoba – podnikateľ), resp. výpisu z obchodného registra (právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri) alebo ekvivalentného dokladu (ďalej len „doklad o oprávnení podnikať“). Na obhliadke sa môžu zúčastniť záujemcom poverené alebo splnomocnené osoby, ak sa preukážu dokladom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou dokladu o oprávnení záujemcu podnikať a písomným poverením alebo splnomocnením udeleným záujemcom, resp. v prípade právnickej osoby jej štatutárnym orgánom, že sú oprávnené zúčastniť sa obhliadky v mene a za záujemcu.)
Výzva na predkladanie ponúk
20.02.2023
15:00
MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava