CPV: 45246200-5 Práce na ochrane riečnych brehov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45246200-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
45721-WNP Lopej - údržba toku Vajskovský, r. km 0,350 - 0,420
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.10.2021
10:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica