CPV: 45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45236210-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
32505-WYP Zelené srdce Podunajských Biskupíc - úsek H
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.07.2021
10:00
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice