CPV: 45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45236110-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31885-WYP Revitalizácia vnútrobloku –sídlisko Stred v Tornali
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 28.07.2021
10:00
Mesto Tornaľa