CPV: 45236000-0 Stavebné práce na stavbe plôch

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45236000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
29338-WYP Sadové úpravy MŠ TRAMÍN, Kadnárova 69 m.č. Bratislava – Rača
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.09.2023
14:00
Mestská časť Bratislava - Rača