CPV: 45235000-3 Stavebné práce na stavbe letísk, vzletových a pristávacích dráh a prevádzkových plôch

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45235000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
30347-WYP Kuchyňa - rekonštrukcia prevádzkových plôch - R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.08.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície