CPV: 45233262-3 Stavebné práce na stavbe peších zón

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45233262-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Predĺženie pešej zóny Sch. Trnavského v MČ Bratislava-Dúbravka
Zákazka s nízkou hodnotou
23.08.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Dúbravka