CPV: 45233223-8 Obnova povrchu vozoviek

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45233223-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31884-WYP Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Oščadnica 2021
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.07.2021
10:00
Obec Oščadnica