CPV: 45233162-2 Stavebné práce na stavbe cyklistických trás

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45233162-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31887-WYP Cyklocestou k historickému pohraničnému pevnostnému systému Šance - Valy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.07.2021
09:00
Obec Čierne