CPV: 45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45233161-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
34111-WYP Stavebné úpravy komunikácií
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.08.2022
09:00
Mesto Liptovský Hrádok