CPV: 45233142-6 Práce na oprave ciest

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45233142-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31887-WNP Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hergottova ulica, Svätý Jur
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.10.2023
13:00
Mesto Svätý Jur