CPV: 45233141-9 Práce na údržbe ciest

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45233141-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
17737-MUP Služby mechanizačnými prostriedkami
Užšia súťaž
UVO 14.06.2023
11:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik