CPV: 45233140-2 Práce na ceste

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45233140-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
879-WYP Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Radnovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.02.2023
10:00
Obec Radnovce