CPV: 45233140-2 Práce na ceste

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45233140-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
32303-WYP Rekonštrukcia cesty II/506 Gabčíkovo - Ňárad, km 24,000 - 26,780
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.08.2021
10:00
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja