CPV: 45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45233120-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
30541-MSP Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota
Verejná súťaž
UVO 26.07.2021
09:00
Slovenská správa ciest