CPV: 45232450-1 Odvodňovacie stavebné práce

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45232450-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Odvodnenie cesty Nová osada
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2022
08:00
Mesto Nitra