CPV: 45232450-1 Odvodňovacie stavebné práce

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45232450-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
18787-WYP Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v katastrálnom území obce Ostrá Lúka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.06.2023
09:00
Obec Ostrá Lúka