CPV: 45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45232400-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
44157-WYP Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Kamenná Poruba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.10.2021
10:00
Obec Kamenná Poruba