CPV: 45232220-0 Stavebné práce na rozvodniach

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45232220-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
48720-MRP Rekonštrukcia futbalového štadióna v Komárne
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 16.11.2021
09:00
KFC Komárno