CPV: 45232152-2 Stavebné práce na prečerpávacích staniciach

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45232152-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
57425-WYP KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY – III. ETAPA-3.časť
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 02.02.2022
10:00
Obec Lužianky