CPV: 45232140-5 Stavebné práce na hlavnom potrubí miestneho vykurovania

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45232140-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT v meste Martin III. etapa
Verejná súťaž
12.12.2023
15:00
MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava