CPV: 45231400-9 Stavebné práce na stavbe elektrických vedení

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45231400-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
59211-MSP ŽST Barca, obnova výhybiek č. 1-20
Verejná súťaž
UVO 11.02.2022
08:30
Železnice Slovenskej republiky