CPV: 45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45231300-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
37408 - WYP Veľký Šariš – rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.12.2023
13:00
Mesto Veľký Šariš