CPV: 45231000-5 Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45231000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
29726-WYP Moderné technológie mesta Holíč
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.07.2022
08:00
Mesto Holíč