CPV: 45230000-8 Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení, na diaľnicach, cestách, letiskách a železniciach; práce na stavbe plôch

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45230000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
30348-WYP „Obnova cesty Veľký Horeš (SR) - Nagyrozvágy (MR)“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.08.2021
08:00
Obec Veľký Horeš