CPV: 45223700-3 Stavebné práce na obslužných plochách

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45223700-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
10060-WYP Realizácia spevnených plôch pod dehydrátor
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.03.2023
09:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik