CPV: 45223600-2 Stavebné práce na zariadeniach na chov psov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45223600-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Moravský Svätý Ján, SCHSP OKH PPZ, chovná stanica Dlhé lúky, rekonštrukcia
Zákazka s nízkou hodnotou
28.07.2021
14:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky