CPV: 45223300-9 Stavebné práce na stavbe parkovísk

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45223300-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31298-WNP PARKOVACIE MIESTA + KOMUNIKÁCIA WILSONOVO NÁBREŽIE 2 – 4
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.10.2023
10:00
Mesto Nitra