CPV: 45223200-8 Konštrukčné práce

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45223200-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Oprava zásobného sila na nebezpečný odpad (NO)
Zákazka s nízkou hodnotou
28.07.2021
16:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava