CPV: 45223000-6 Stavebné práce na stavebných konštrukciách

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45223000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice
Zákazka s nízkou hodnotou
31.01.2023
09:00
Nitriansky samosprávny kraj