CPV: 45222100-0 Stavebné práce na stavbách zariadení na spracovanie odpadu

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45222100-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
40828-WYP Zberný dvor Ludanice - stavebné práce_II
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.10.2022
10:00
Obec Ludanice