CPV: 45221119-9 Stavebné práce na obnove mostov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45221119-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
3133-WYP Rekonštrukcia mosta M2575 cez rieku Bodva pred obcou Debraď-realizácia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.02.2023
10:00
Správa ciest Košického samosprávneho kraja