CPV: 45221111-3 Stavebné práce na cestných mostoch

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45221111-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
30442-MSP Rekonštrukcie mostov na cestách III. triedy oblastí Stará Ľubovňa a Bardejov
Verejná súťaž
UVO 26.07.2021
09:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja