CPV: 45216200-6 Stavebné práce na stavbe vojenských budov a zariadení

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45216200-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31069-WNP Prešov, Letisko - vybudovanie ukazovateľa smeru- PD + R
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 29.09.2023
10:10
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky