CPV: 45215200-9 Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45215200-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
41969-WNP Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodov – hospodárska budova DSS Ladomerská Vieska
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.10.2022
10:00
Domov sociálnych služieb