CPV: 45215200-9 Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45215200-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31477-WYP Zariadenie sociálnych služieb – Prístavba lôžkového evakuačného výťahu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.07.2021
16:00
Mesto Senica