CPV: 45215200-9 Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45215200-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Komplexné zateplenie budov a striech Zariadenia sociálnych služieb AMBRA, Lučenec
Verejná súťaž
20.06.2023
09:00
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA, Rúbanisko III 2938/52, 984 03 Lučenec