CPV: 45215143-1 Stavebné práce na miestnostiach na diagnostické prehliadky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45215143-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
47133-WNP Recepcia v DFnsP BB
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 29.11.2022
23:59
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica