CPV: 45215140-0 Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45215140-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31114-WYP Poliklinika Sabinov n.o - Prístavba ambulancií
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.10.2023
13:00
Mesto Sabinov