CPV: 45215140-0 Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45215140-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
47453-WYP Modernizácia oddelenia chirurgickej endoskopie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.12.2022
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove