CPV: 45215120-4 Stavebné práce na špeciálnych zdravotníckych budovách

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45215120-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
33852-WYP Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kláštor pod Znievom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.08.2021
10:00
Obec Kláštor pod Znievom