CPV: 45215120-4 Stavebné práce na špeciálnych zdravotníckych budovách

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45215120-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Výstavba Detenčného ústavu Kremnica
Výzva na predkladanie ponúk
11.12.2023
09:00
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37