CPV: 45215100-8 Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45215100-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
33843-WYP CIZS Spišská Nová Ves – stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.08.2021
10:00
Mesto Spišská Nová Ves