CPV: 45215000-7 Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotnícke a sociálne služby, krematóriá a verejné záchody

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45215000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
18612-WYP Rozšírenie sociálnej infraštruktúra v obci Bánov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.06.2023
15:00
Obec Bánov