CPV: 45214610-9 Stavebné práce na objektoch budov laboratórií

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45214610-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
57066-MSP ACCORD – Rekonštrukcia laboratórií
Verejná súťaž
UVO 21.01.2022
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave