CPV: 45214400-4 Stavebné práce na stavbe budov univerzít

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45214400-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
499-WYP Stavebné úpravy učební v objekte PrávF, Kováčska 30 - I. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2022
10:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát