CPV: 45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45214220-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
60147-WYP Energetická úspora budovy A
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2022
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj