CPV: 45214210-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45214210-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Základná škola Špačince, pavilón A, B nadstavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.02.2023
11:00
Obec Špačince