CPV: 45214210-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45214210-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
18093-WYP Prístavba nového pavilónu ZŠ Vrútocká, Bratislava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.06.2023
10:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov