CPV: 45214200-2 Stavebné práce na stavbe budov škôl

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45214200-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
33118-WYP Prístavba základnej školy a telocvične v Kráľovej pri Senci
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.08.2021
08:00
Obec Kráľová pri Senci