CPV: 45214200-2 Stavebné práce na stavbe budov škôl

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45214200-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
1925-WYP Stredná odborná škola - Szakközépiskola Tornaľa – modernizácia odborného vzdelávania
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.02.2022
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj