CPV: 45213150-9 Stavebné práce na kancelárskych budovách

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45213150-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
19224-WNP Oprava terasy a sokla na budove PDÚ Topoľčany, Krušovská 89
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 15.06.2023
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky