CPV: 45213150-9 Stavebné práce na kancelárskych budovách

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45213150-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
57097-WYP Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Nesvadoc
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.12.2021
08:00
Mesto Nesvady