CPV: 45213150-9 Stavebné práce na kancelárskych budovách

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45213150-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
30418-WYP Klientske centrum MsÚ Galanta
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.07.2022
10:00
BYSPRAV spol. s r.o.